tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Mededeling gegevensbescherming werknemers

Mededeling gegevensbescherming werknemers

(Waaronder kandidaten, sollicitanten en de TVcN site medewerkers van Manpower Business Solutions)

De Manpower groep (waaronder Manpower Business Solutions en haar bedrijfsonderdeel TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland) hecht veel belang aan uw privacy, en we doen er alles aan om uw persoonsgegevens te verwerken in overstemming met ons wereldwijde privacy beleid (Global Data Privacy Policy) en volgens de hoogste normen inzake gege-vensbescherming.

Waar nodig verwerkt Manpower Business Solutions en Manpower Nederland B.V., Diemer-hof 16-18, 1112 XN Diemen (Manpower) uw persoonsgegevens (i) om een werknemers- of personeels/arbeids¬bemidde¬ling¬relatie met u aan te knopen en te onderhouden, (ii) om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te kunnen beoordelen, u te informeren omtrent geschikte opportuniteiten, u opleidingsmogelijkheden of dienstverlening bij veran-dering van loopbaan aan te bieden, en werkgelegenheid of opdrachten voor u te regelen; (iii) voor de uitbouw van onze commerciële relaties en de uitvoering van onze on-site ma-nagementdiensten en outsourcing-overeenkomsten; (iv) voor het bevorderen van uw per-soonlijke ontwikkeling en voor selectie- en evaluatiedoeleinden; (v) om u te informeren omtrent andere door ons geboden diensten; en (vi) om bedrijfsrisico's te kunnen beheer-sen, gerechtelijke vorderingen en rechtsgedingen te regelen en te behartigen en rechterlij-ke vonnissen en overige wettelijke verplichtingen en voorschriften te kunnen nakomen.

Manpower verwerkt gevoelige persoonsgegevens uitsluitend indien dit nodig is om haar wettelijke verplichtingen te voldoen, met uw toestemming, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met "gevoelige persoonsgegevens" wordt bedoeld gegevens om-trent ras of etnische afkomst, politieke opinie, godsdienstige of filosofische overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven.
Manpower kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar cliënten, Manpower entiteiten, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Manpower diensten verle-nen, leveranciers, overheidsinstanties, aan sollicitanten en andere bedrijfspartners, en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door middel van een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland, met inbegrip van landen die geen omvattende privacy-wetgeving hebben. In elk van deze gevallen heeft Manpower de nodige maatregelen ge-nomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden be-schermd.

U kunt uw recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens uitoefenen, of verdere informatie opvragen of een klacht indienen, door een e-mail te sturen naar DataPrivacy@mbs.nl, of een brief te sturen naar:

Manpower, afd. Quality&Process Improvement, Diemerhof 16-18, 1112 XN Diemen.