tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Mededeling gegevensbescherming tolk en vertaler

Mededeling gegevensbescherming tolk en vertaler

De Manpower groep (waaronder ook TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland valt) hecht veel belang aan uw privacy, en we doen er alles aan om uw persoonsgegevens te verwerken in overstemming met ons wereldwijde privacy beleid (Global Data Privacy Policy) en volgens de hoogste normen inzake gegevensbescherming.

TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland verwerkt de persoonsgegevens van de Tolk en/of Vertaler  noodzakelijk : (i) voor het coördineren van de tolkdiensten; (ii) om uw geschiktheid voor een bepaalde  opdracht te kunnen beoordelen en opdrachten voor u te regelen (iii) ter facturatie van de tolkdiensten aan de klanten; (iv) voor de uitbouw van onze relaties (v) om u te informeren over nieuwe businessmogelijkheden en omtrent andere door ons geboden diensten; (vi) voor het bevorderen van uw ontwikkeling en voor evaluatiedoeleinden; (vii) voor normaal intern gebruik binnen het TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland, zoals voor de financiële administratie en boekhouding, juridische doeleinden en managementsfuncties; en (viii) om bedrijfsrisico's te kunnen beheersen, gerechtelijke vorderingen en rechtsgedingen te regelen en te behartigen en rechterlijke vonnissen en overige wettelijke verplichtingen en voorschriften te kunnen nakomen.

TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland verwerkt gevoelige persoonsgegevens uitsluitend indien dit vereist is om haar wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen, met toestemming van de Tolk en/of Vertaler, of indien dit anders toegelaten is door of krachtens de wet.

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere entiteiten van de Manpower groep waarvan TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland deel uitmaakt, klanten, zakenpartners, en onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland diensten verlenen, overheidsinstanties en in alle overige gevallen waarin TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door middel van een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland, met inbegrip van landen die geen omvattende privacy-wetgeving hebben. In elk van deze gevallen heeft TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

De Tolk en/of Vertaler kan zijn recht van toegang tot en verbetering van zijn/haar persoonsgegevens uitoefenen, verdere informatie opvragen of een klacht indienen, door een e-mail te sturen naar DataPrivacy@mbs.nl, of een brief te sturen naar: Manpower, afd. Quality&Process Improvement Diemerhof 16-18, 1112 XN Diemen.