tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Mededeling gegevensbescherming klanten, zakelijke partners in Nederland

Mededeling gegevensbescherming klanten, zakelijke partners in Nederland

(voor klanten, leveranciers, verkopers en ELKE ANDERE INSTANTIE waar wij persoonsgegevens verzamelen van de werknemers van het bedrijf)

Manpower Business Solutions en TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (die onderdeel uitmaakt van Manpower Business Solutions) -hierna gezamenlijk te noemen te noemen TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland - verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen noodzakelijk (i) om een handelsrelatie met de onderneming op te bouwen en te onderhouden, (ii) voor de coördinatie, het leveren, en ter facturatie van de tolk- en vertaaldiensten; (iii) om het bedrijfspersoneel te informeren over nieuwe businessmogelijkheden, (iv) voor normaal intern gebruik binnen onze organisatie, zoals voor de financiële administratie en boekhouding, juridische doeleinden en management functies, en (v) om gerechtelijke vorderingen en rechtsgedingen te regelen en te behartigen en rechterlijke vonnissen en overige wettelijke verplichtingen en voorschriften na te leven.

TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland verwerkt gevoelige persoonsgegevens uitsluitend indien dit vereist is om haar wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen, met toestemming van de betrokkene, of indien dit anders toegelaten is door of krachtens de wet.

TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland kan de persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Manpower entiteiten, aan ingehuurde derden, aan zakenpartners, en onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een rechterlijk vonnis in die zin.

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan locaties in het buitenland, met inbegrip van landen die geen omvattende privacywetgeving hebben. In elk van deze gevallen heeft TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

U kunt uw recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens uitoefenen, of verdere informatie opvragen of een klacht indienen, door een e-mail te sturen naar DataPrivacy@mbs.nl, of een brief te sturen naar:

Manpower, afd. Quality& Process Improvement  postbus 12150 1100 AD  AMSTERDAM.