tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Te weinig tolken voor zwangere asielzoekers

  • Geplaatst door TVCN |
  • 4-02-2014

De titel is eigenlijk misleidend, want er zijn wel degelijk genoeg tolken beschikbaar in Nederland. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft echter geconcludeerd dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van professionele tolken voor zwangere asielzoekers, terwijl dit juist zo hard nodig is.

De IGZ heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de geboortezorg aan asielzoekers. Uit dit onderzoek blijkt dat asielzoekers een verhoogd risico hebben op zwangerschapscomplicaties en op sterfte van moeder en kind rond de geboorte. De geboortezorg aan asielzoekers kent specifieke risico's, namelijk onbekendheid met het systeem van geboortezorg in Nederland, communicatieproblemen en laaggeletterdheid, discontinuïteit door overplaatsingen en verhuizingen, discontinuïteit bij verwijzing in de keten en gebrek aan tijdige beschikbaarheid van (niet-acuut) vervoer rond de bevalling.

Om te onderzoeken of er sprake is van verantwoorde geboortezorg aan asielzoekers, deed de inspectie onderzoek bij de netwerken voor geboortezorg aan asielzoekers rond 9 van de 33 opvanglocaties in Nederland. Conclusie is dat zorgverleners en andere betrokkenen, zoals het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), over het algemeen intensieve en specifieke aandacht hebben voor zwangere asielzoekers. Ook namen betrokken zorgverleners taken en verantwoordelijkheden van elkaar over als een ander in gebreke bleef bij het naleven van de normen. De grote mate van inzet en betrokkenheid van de netwerkpartners leidde tot tevredenheid over de geboortezorg bij de geïnterviewde asielzoekers.

Ondanks deze betrokkenheid en inzet, zijn er een aantal zaken die verbeterd kunnen worden. Zo is de continuïteit van zorg bij overplaatsing of verhuizingen niet geborgd en worden professionele tolken nog onvoldoende ingezet.

Verloskundigen, gynaecologen en de kraamzorg maakten te weinig gebruik van professionele tolken. De IGZ concludeerde dat netwerkpartners onvoldoende op de hoogte waren van de veldnorm voor het gebruik van professionele tolken in de gezondheidszorg en niet altijd bekend waren met de beschikbaarheid van professionele tolken. Ook werd geconcludeerd dat netwerkpartners het belang van het inschakelen van professionele tolken onderschatten. De inspectie vindt dit een risico voor de zorg. Het is bekend dat informele tolken, zoals familieleden, tot minstens de helft van de vragen van de arts slecht of helemaal niet vertalen, meer vertaalfouten met medische consequenties maken, vaker de bijwerkingen van een medicijn niet noemen en vaker gevoelige onderwerpen niet vertalen. Vanwege de casemanagementrol van de verloskundige vindt de inspectie het van belang dat de verloskundige laaggeletterdheid bij zwangere asielzoekers signaleert en dit noteert in het verloskundig dossier. De inspectie concludeert dat de verloskundigen onvoldoende aandacht hadden voor laaggeletterdheid bij zwangere asielzoekers.

De IGZ heeft inmiddels maatregelen opgelegd aan de verloskundigenpraktijken, ziekenhuizen en kraamzorgorganisaties die niet aan de normen voldeden. Daarnaast heeft de inspectie aanbevelingen gedaan aan het COA voor de opvanglocaties die niet aan de normen voldeden. De inspectie heeft ook landelijke aanbevelingen gedaan aan het COA, het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA), de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Hiermee wil de inspectie bereiken dat rondom elke zwangere asielzoeker een netwerk bestaat waarin zorgverleners en andere betrokken partijen goed samenwerken om de risico's te minimaliseren.

Het gehele inspectierapport is hier te downloaden.

De inzet van tolken voor asielzoekers wordt nog steeds vergoed door de overheid. De vergoeding van tolkdiensten voor asielzoekers valt onder de verantwoordelijkheid van het COA. Voor meer informatie, zie deze pagina en onze blog "Vergoeding tolkdiensten voor asielzoekers en vrouwenopvang".