tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Gemeenten straks zelf verantwoordelijk jeugd, werk en zorg

  • Geplaatst door TVCN |
  • 2-08-2013

Binnenkort vinden drie grote decentralisaties plaats binnen het sociaal domein. Gemeenten worden vanaf 2014 en 2015 geheel zelf verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen, en nemen dan alle taken op deze gebieden over van de Rijksoverheid. Gemeenten worden zowel verantwoordelijk voor preventie als voor situaties waar preventie niet mogelijk blijkt en ondersteuning nodig is. Elke gemeente ontvangt hiervoor jaarlijks een budget van de overheid en hieruit moeten tolk- en vertaaldiensten ter ondersteuning van anderstalige burgers ook worden vergoed.

Het uitgangspunt van het kabinet is dat goede ondersteuning, goede gezondheid en actieve deelname aan de maatschappij niet alleen een zaak van de overheid is, maar dat burgers samen met hun netwerk in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn. Dat neemt echter niet weg dat burgers die het echt nodig hebben, op ondersteuning - die aansluit op hun behoefte en mogelijkheden - door de overheid kunnen blijven rekenen. Gemeenten kunnen op deze manier beter inspelen op de behoefte van burgers.

Het kabinet ziet wel in dat maatwerk bij de ondersteuning van burgers nodig is en dat bureaucratie vermeden kan worden door het anders, dichter bij de burger, organiseren van dienstverlening. De individuele ondersteuningsbehoefte van de burger dient hierbij centraal te staan. Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling dat op verschillende niveaus schotten tussen de voorzieningen worden doorbroken en komt er een einde aan de praktijk waarin hulpverleners langs elkaar heen werken bij de ondersteuning van gezinnen met multiproblematiek. Het kabinet wil dat er één persoon is die hen namens de gemeente ondersteunt en begeleidt op basis van een integraal plan voor het gehele huishouden. Gemeenten kunnen voorzien in de noodzakelijke integraliteit en maatwerk. Hulp moet zo effectief en efficiënt mogelijk worden ingezet.

Gemeenten krijgen per jaar van de overheid een budget voor het ondersteunen van burgers op het gebied van jeugd, werk en inkomen, en zorg. De betreffende budgetten worden in stappen gebundeld. Het perspectief is een zo breed mogelijke ontschotting via drie kolommen in het gemeentefonds tot één integraal budget. Bundeling richt zich op de budgetten die bedoeld zijn om de participatie in de maatschappij te bevorderen.

Hoewel zelfredzaamheid van burgers een pijler is van het kabinet, neemt dat niet weg dat er in ons land veel anderstalige burgers wonen die zich (nog) niet kunnen redden in het Nederlands. Zij hebben op meerdere fronten ondersteuning nodig van tolken en vertalers. Zeker als het gaat om zorg, werk en inkomen en jeugdzorg. Voor gemeenten houdt dit in dat de inzet van tolken en vertalers ter ondersteuning van anderstalige burgers voortaan moet worden vergoed uit het jaarlijkse overheidsbudget.

Om gemeenten te ondersteunen bij de communicatie met anderstaligen heeft TVcN Anderstaligenloket.nl opgericht. Anderstaligenloket.nl is een online verzamelplaats van kennis, ervaring en gebruikerstips voor iedereen die binnen de gemeente werkzaam is. En dit alles volledig toegespitst op anderstaligen. Bekijk de website Anderstaligenloket.nl.