tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Vergoeding tolkdienst voor slachtoffers mensenhandel

  • Geplaatst door TVCN |
  • 22-01-2013

CoMensha, een organisatie die zich inzet voor slachtoffers van mensenhandel, heeft in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het ‘administratiepunt tolken ten behoeve van ambulante slachtoffers van mensenhandel’ ingesteld. Hier kunnen zorgverleners een vergoeding vragen voor de kosten die zij maken wanneer zij een tolk inhuren voor ambulante slachtoffers van mensenhandel.

Mensenhandel is een ernstig delict en een grove schending van fundamentele rechten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vrouwen die gedwongen worden als prostituee te werken. Mensenhandel komt echter ook steeds meer voor in de land- en tuinbouw. Doorgaans zijn dit allemaal mensen die in ander landen, veelal Oost-Europa en Nigeria, worden geronseld met 'uitzicht op een beter leven en een goed inkomen' in Nederland.

Vergoeding tolkdienst
De vergoeding voor de tolkdienst geldt uitsluitend voor zorggerelateerde hulp aan slachtoffers van mensenhandel. Bijvoorbeeld wanneer een prostituee in elkaar wordt geslagen door een klant of haar pooier of wanneer een arbeider in de land- en tuinbouw een bedrijfsongeval krijgt, maar ook wanneer zij andere medische klachten hebben. Wanneer het slachtoffer hulp zoekt bij de huisarts of een zorginstelling, komt de zorgverlener in aanmerking voor vergoeding van de kosten die zijn gemaakt voor het inhuren van een tolk. De zorgverlener neemt hiervoor contact op met CoMensha. CoMensha checkt vervolgens of het slachtoffer in het systeem bekend is. Zo niet, dan wordt het slachtoffer geregistreerd en krijgt de zorgverlener een nummer. Met dit nummer kunnen vervolgens de kosten voor de tolkdienst bij CoMensha worden gedeclareerd.

In eerste instantie gaat het hier om een proef voor de periode van een jaar. Het ministerie van VWS wil het ook voor slachtoffers die niet in de vrouwenopvang of de categorale opvang verblijven mogelijk maken dat tolken worden ingezet wanneer dat nodig is. Er is gekozen voor een proef om vast te stellen wat de behoefte is onder hulpverleners en slachtoffers van mensenhandel aan tolkendiensten. De voorwaarden en de hoogte van de vergoedingen kunt u nalezen op de website van CoMensha.

Tolkdienst aanvragen
Hebt u als zorgverlener te maken met een slachtoffer van mensenhandel en een tolkdienst nodig? Wanneer u al een overeenkomst met ons hebt, dan meldt u zich eerst bij CoMensha en kunt u vervolgens bij ons de tolkdienst aanvragen en de gemaakte kosten hiervoor declareren bij CoMensha. Hebt u nog geen overeenkomst met ons, neem dan contact op met de afdeling Sales via 088 - 255 52 78. Wij sluiten dan een overeenkomst met u af zodat u in aanmerking komt voor de vergoeding zoals vermeld op de website van CoMensha. Uiteraard is discretie bij deze dienst gewaarborgd; al onze tolken hebben een geheimhoudingsplicht.

Mensenhandel in Nederland
Volgens de laatste rapportage van CoMensha zijn er in Nederland 1024 slachtoffers van mensenhandel in 2012 aangemeld bij CoMensha; 893 vrouwen en 131 mannen. Dit zijn de cijfers van 1 januari tot en met 30 november 2012. Begin april van dit jaar worden de definitieve cijfers gepubliceerd. De meeste geregistreerde slachtoffers onder vrouwen komen uit Nederland, gevolgd door Hongarije, Nigeria, Roemenië en Bulgarije. Onder mannen is dit Roemenië, Nigeria, Polen, Pakistan en Sierra Leone. De meeste slachtoffers werken in de seksindustrie (713 vrouwen en 43 mannen). Verder is het aantal vrouwelijke slachtoffers hoog in de land- en tuinbouw (40) en het aantal mannelijke slachtoffers in havenarbeid en horeca (beiden 11). Daarnaast zijn er 14 vrouwelijke en 32 mannelijke slachtoffers geregistreerd onder 'overig'. Dit betekent dat de betreffende economische sector (nog) niet in het registratiesysteem voorkomt of dat het slachtoffer meerdere soorten werk heeft gedaan. Opvallend is ook dat 68 geregistreerde vrouwen vallen onder de noemer '(nog) niet gewerkt' en dat van 35 vrouwen de sector waarin zij werken onbekend is. De uitgebreide rapportage kunt u hier nalezen.