Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

Wanneer is een beëdigde vertaling nodig?

Wanneer documenten moeten worden vertaald dan kan het zijn dat er om een beëdigde vertaling wordt gevraagd. Maar wat houdt het precies en wanneer zijn beëdigde vertalingen nodig?

Een beëdigde vertaling is eenvoudig gezegd een rechtsgeldige vertaling van een formeel document dat door een beëdigd vertaler is gemaakt. Sinds 1 januari 2009 is de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) van kracht. Deze wet vervangt de oude wetgeving over beëdigde vertalers en bepaalt onder meer dat justitie en politie, in het kader van straf- en vreemdelingenrecht, gebruik moeten maken van beëdigde tolken en vertalers. Een beëdigde vertaling kan alleen worden uitgevoerd door een beëdigd vertaler. Conform de Wbtv mag een beëdigde vertaling alleen worden afgegeven door een vertaler die staat ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Bovendien dient de vertaler te zijn beëdigd door een Nederlandse rechtbank en bij één of meerdere rechtbanken te staan geregistreerd.

Juridische waarde

Wanneer een document wordt vertaald door een beëdigd vertaler, heeft het nieuwe, vertaalde document dezelfde juridische waarde als het origineel. De beëdigde vertaling wordt aan het basisdocument gehecht en is voorzien van een legalisatiestempel of apostille en een handtekening van de beëdigde vertaler. Ook wordt er bij de beëdigde vertaling een verklaring van de vertaler toegevoegd. In deze verklaring geeft de vertaler aan dat hij de tekst naar eer en geweten heeft vertaald en dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave vormt van het originele document. 

Wanneer is een beëdigde vertaling noodzakelijk?

Een beëdigde vertaling is nodig voor officiële documenten die ten behoeve van officiële instanties in een andere taal vertaald moeten worden, zoals emigratiedocumenten, geboorteaktes en andere familiedocumenten, rijbewijzen, diploma’s, juridische documenten ten behoeve van mediation of rechtszaken, notariële akten etc. De meeste instanties en bedrijven waarvoor je de vertaling nodig hebt, geven zelf aan of de vertaling al dan niet beëdigd dient te zijn. Wordt het niet aangegeven, dan doe je er goed aan om het zelf na te vragen bij betreffende instantie of bedrijf.

Voorbeelden van documenten die vaak beëdigd vertaald moeten worden


Burgerlijke stand: rijbewijzen, paspoorten, uittreksels bevolkingsregister, geboorteaktes, overlijdensaktes, huwelijksaktes, aktes geregistreerd partnerschap, scheidingsaktes, etc.

Overeenkomsten: huurovereenkomsten, koopovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, pensioenovereenkomsten, etc.

Gerechtelijke stukken: dagvaardingen, vonnissen, beschikkingen, deurwaardersexploten, verzoekschriften, verweerschriften, etc.

Notariële stukken: statuten, oprichtingsaktes, koopaktes, testamenten, verklaringen erfrecht, etc.

Andere documenten: diploma’s, certificaten, cijferlijsten, referenties, loonstroken, werkgeversverklaringen, fiscale documenten, etc.

Tot slot

Voor vertalingen werken wij samen met onze partner Presence. Alle beëdigde vertalers zijn uiteraard ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers en houden zich aan de gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers. Je kunt er dus op rekenen dat jouw vertaalde documenten minimaal voldoen aan de gestelde eisen en dat deze documenten nationaal en internationaal worden erkend.

Vragen?
stel ze aan Eva

+31 (0)88 255 52 22 Whatsapp Mail

Meer weten over onze beëdigde tolken?