Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

De verschillende vormen van tolken

Een tolk is iemand die communiceert tussen mensen die elkaars taal niet verstaan. De tolk luistert naar de spreker en vertaalt de boodschap mondeling voor de toehoorder. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in simultaan en consecutief tolken. In deze blog leggen wij uit wat deze vormen van tolken inhouden, maar ook wat congrestolken en gesprekstolken zijn.

Simultaantolken

Simultaantolken is luisteren en vertalen tegelijkertijd. De tolk luistert naar de brontaal en vertaalt tegelijkertijd naar de doeltaal. Voor één of twee toehoorders kan dit bijvoorbeeld met behulp van een fluistertolk. De tolk fluistert letterlijk, simultaan, de vertaling in het oor van de naast of voor hem gezeten luisteraars.

Bij grotere bijeenkomsten is een vertaalinstallatie vereist. Dit kunnen fluistersets zijn, maar ook tolkencabines. De tolken luisteren in de tolkencabine via een hoofdtelefoon naar de spreker en spreken gelijktijdig de vertaling in een microfoon in. De toehoorders in de zaal hebben allemaal een hoofdtelefoon en kunnen via een apparaatje de gewenste taal kiezen. Tenzij het om een kortdurende opdracht gaat, wordt de tolkencabine doorgaans bezet door twee tolken die elkaar elke 45 minuten afwisselen om de werkdruk te verlagen. In tegenstelling tot bij consecutief tolken is er weinig terugkoppeling mogelijk. Als de tolk iets niet verstaat, kan hij niet met de spreker overleggen. Het is dan ook zeer intensief. Deze vorm wordt gebruikt bij internationale vergaderingen van het Europees Parlement, de Verenigde Naties etc. Simultaantolken vereist veel concentratie, een perfecte taalbeheersing en een brede algemene kennis.

Consecutief tolken

Consecutief tolken is minder intensief dan simultaan tolken. Bij het consecutief tolken staat of zit de tolk naast de spreker en vertaalt steeds enkele zinnen. De tolk luistert naar de spreker en wacht op een pauze om vervolgens te vertalen wat hij heeft gehoord. Bij kortere berichten vertrouwt hij op zijn geheugen en bij langere passages maakt de tolk notities om de vertaling zo nauwkeurig mogelijk door te geven.

Consecutieve tolken worden doorgaans ingezet bij één-op-één gesprekken, getuigenverklaringen, sollicitatiegesprekken, trainingen en persconferenties. In het geval van trainingen en persconferenties gaat het dan meestal om een buitenlandse spreker die een zaal vol mensen (die dezelfde taal spreken) toespreekt. De toespraak duurt daardoor twee keer zo lang maar de tolk heeft, in tegenstelling tot de simultaantolk, wel de mogelijkheid om uitleg te vragen wanneer hij iets niet goed heeft verstaan. Soms, als men verwacht dat de meeste toehoorders de oorspronkelijke taal verstaan, wordt de voorkeur gegeven aan getolkte interventies. De tolk geeft dan een korte samenvatting in de doeltaal. Deze werkwijze kan ook voorkomen bij een interview – de interviewer is dan tevens tolk.

Congrestolk

Congrestolken (of conferentietolken) is niet zozeer een vorm van tolken. Het gaat hier meer om zeer ervaren simultaantolken die worden ingezet bij internationale bijeenkomsten. Bij kleinere bijeenkomsten kunnen dit fluistertolken zijn, al dan niet met een fluisterset (vaak gebruikt bij rondleidingen). Bij grotere bijeenkomsten worden simultaantolken met veel ervaring ingezet met behulp van tolkencabines en alle benodigde apparatuur.

Gesprekstolk

Een gesprekstolk is doorgaans een consecutieve tolk. Het gesprek kan plaatsvinden op locatie of per telefoon. De tolk is een tussenpersoon tussen enkele mensen die elkaars taal niet spreken. Hij vertaalt korte interventies van één à twee zinnen zonder aantekeningen en in beide richtingen. De gesprekstolk wordt vaak ingezet voor de communicatie tussen mensen die de Nederlandse taal niet of niet goed beheersen en de overheid, scholen en zorgverleners, veelal bij gesprekken tussen arts en patiënt of in de juridische sector tussen advocaat en cliënt. Dit is de meest gebruikelijke manier van tolken. Ook van de gesprekstolk wordt uiteraard gedegen kennis van beide talen, concentratie, kennis van zaken en een strikte neutraliteit gevraagd.

Ben je op zoek naar een van onze tolken? TVcN biedt verschillende tolkendiensten aan.

Vragen?
stel ze aan Eva

+31 (0)88 255 52 22 Whatsapp Mail

Meer weten over onze tolken?